Dress – Nili Lotan                  @nililotan
Coat – Vintage Gap     @gap
Shoes – Rachel Comey         @rachelcomey

Dress – Nili Lotan                  @nililotan
Coat – Vintage Gap     @gap
Shoes – Rachel Comey         @rachelcomey

Dress – Nili Lotan                  @nililotan
Coat – Vintage Gap     @gap
Shoes – Rachel Comey         @rachelcomey

Dress – Nili Lotan                  @nililotan
Coat – Vintage Gap     @gap
Shoes – Rachel Comey         @rachelcomey

Eyewear – Stylist’s Own
Neckpiece – H&M Studio       @hm
Top – St. John     @stjohnknits
Jeans – Frame Denim   @frame_denim
Shoes – Nike                @nike